مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

دکتر محمد  بابا اکبری ساری

رشته تحصیلی:علوم و مهندسی خاک

پست الکترونیک: babaakbari[at]znu.ac.ir     

تلفن: 2338

فکس: 02432283202


ارتباط با علوم و مهندسی خاک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-