راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن علوم و مهندسی خاک    
مدیرگروه خاکشناسی

-
2330
آزمایشگاه فیزیک خاک

حسینی - فرزانه
2304
آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاک

مولایی - علی
2247


ارتباط با علوم و مهندسی خاک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-